iconหน้าหลัก

iconประวัติโรงเรียน

iconประวัติโรงเรียนicon

โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ มีนายกมล เชื้อทอง เป็นครูใหญ่คนแรก ตั้งเป็นอาคารชั่วคราว ในปี พ.ศ. ฅ๒๔๙๘ โรงเรียนได้ซื้อที่ดินหนึ่งแปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้ปลูกสร้างอาคารกึ่งถาวร แบบ ป.๑ ข ขนาด ๓ ห้องเรียน ๑ หลัง งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณจากกรมปกครองให้ปลูกสร้างอาคารเรียน แบบ ป. ๑ ฉ จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๓ ห้องเรียน ได้เปิดการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๖ คณะครู กรรมการโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ได้ร่วมกันจับจองที่ดินที่ว่างเปล่าเพื่อสร้างโรงเรียนเนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบและเป็นที่น้ำท่วมขัง

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้แต่งตั้ง นายเทพ ปึกนันตา มาตำรงตำแหน่งครูใหญ่ในปีนี้ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๖ ฝ ๒๖ จำนวน ๑ หลัง ส้วม สปช. ๖๐๑ จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๔ ที่นั่ง

ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ. จำนวน ๑ หลัง บ่อเลี้ยงปลา ๑ บ่อ ปัจจุบันเรือนเพาะชำใช้การไม่ได้ และบ่อปลาไม่มีนำ้ไม่สามรถเลี้ยงปลาได้

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เดือน พฤศจิการยน ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในที่จับจองใหม่โดยได้รับใบอนุญาตใช้ดินจากกรมป่าไม้

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ นายสวัสดิ์ เขียวชัย ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้ย้ายไป ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ นายประยุทธ ใจอุ้มผาง ย้ายมาตำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาเสียชีวิต

วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ นายยุทธชัย ศรีโมรา ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านไม้กระพง ตามคำสั่ง สปจ.๔๕๙/๒๕๔๔ ในวันที่ ๙ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔

นางกชกร ยอดเมือง ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตามคำสั่ง สปจ.ตาก ที่ ๔๖๐/๒๕๔๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มีอัตรากำลัง ๖ คนรวมทั้งผู้บริหาร มีนักเรียน จำนวน ๙๕ คน เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๒ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๒ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๐๙ คน จัดชั้นเรียน ๘ ห้องเรียน มีข้าราชการครู ๕ คน รวมทั้งผู้บริหาร

iconวิสัยทัศน์โรงเรียนicon

“ภายในปี๒๕๕๔-๒๕๕๖” โรงเรียนจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานชาติ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม เด็กในวัยเรียนทุกคนต้องรับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภายใต้การบริหารงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

iconปรัชญาicon

ร่วมอุดมการและมุ่งมั่น ก่องาน สานต่อ กำหนดการทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย โดยลดอัตราการซ้ำชั้น ยึดมั่นนิเทศภายใน ใส่ใจผลสัมฤทธิ์ พิชิตสิ่งแวดล้อม

ซักซ้อมการใช้สื่อ ร่วมมือภูมิปัญญาท้องถิ่น

iconพันธกิจicon

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักมีส่วนร่วมทุกภูมิภาค ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความพอเพียง ให้โอกาสเด้กในวัยเรียนทุกคนตัองได้เรียนอย่างทั่วถึง และเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ
  2. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีหลักสูตรท้องถิ่นที่มีกระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเสริมสร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพ
  3. พัฒนาแผนงานปฏิบัติการประจำปี มีโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที่มุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษา
  4. ส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีของผู้เรียนที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดำรงตนในวิถีพุทธยึดมั่นคำสั่งสอนในพุทธศาสนา
  5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

iconเป้าประสงค์icon

“นักเรียนทุกคนได้จบหลักสูตรการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณธรรมนำใจ ดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข”