iconหน้าหลัก

iconข้อมูลบุคลากร

iconข้อมูลบุคลากรicon

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นางเปล่งฉวี ช่างเงิน นางเปล่งฉวี ช่างเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางจิราพร วิริยะ นางจิราพร วิริยะ ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางรัตนาพร บุรีเทพ นางรัตนาพร บุรีเทพ ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสุทธิพร ฟั่นสาย นางสุทธิพร ฟั่นสาย ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวลาวัณย์ เกิดคำ นางสาวลาวัณย์ เกิดคำ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางปิยะฉัตร โทรสังข์อินทร์ นางปิยะฉัตร โทรสังข์อินทร์ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางวีระวรรณ จันเปียง นางวีระวรรณ จันเปียง ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสุกันยา กัณทวงษ์ นางสุกันยา กัณทวงษ์ ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสุทธิดา ลุนบุดดา นางสุทธิดา ลุนบุดดา ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวคนึงนิจ มีแก้ว นางสาวคนึงนิจ มีแก้ว ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย