iconหน้าหลัก

iconคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

iconคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานicon

๑.นายประทุม วงศ์คำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.นายบุญธรรม รั่วกุล รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.นายภูริภพ เสาร์แก้ว รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.นายสมพงษ์ สุ่มนิ่ม กรรมการ
๕.ดต.โฆษิต เลอลาด กรรมการ
๖.นางกัลยา อุดจันทร์ กรรมการ
๗.กาบแก้ว ราชโยธา กรรมการ
๘.นางจิราพร วิริยะ กรรมการ
๙.นางอัมพร ทับละคร ผู้ปกครอง
๑๐.นางชนา กาหลง ผู้ปกครอง
๑๑.นางรัตนาพร บุรีเทพ ครู โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า
๑๒.นางสุทธิพร ฟั่นสาย ครู โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า
๑๓.นางธัญญารัตน์ ปาลี ศิษย์เก่า
๑๔.นางศุภร เหมยคำ ศิษย์เก่า
๑๕.นางกชกร ยอดเมือง กรรมการ / เลขานุการ